Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens 


Things to own

B.v.b.a. Chola

Avil Geerincklaan 2 – 9240 Zele / België

[email protected]

BE0685970439


ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

De e-commerce website van Chola, een bvba met maatschappelijke zetel te Avil Geerincklaan 2, BTW BE 0685970439, RPR […], (hierna 'Things to own') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Things to own moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Things to own aanvaard zijn.

 

ARTIKEL 2: PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit vermeld.De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

ARTIKEL 3: AANBOD

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorg worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Things to own niet. Things to own is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Things to own is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Things to own. Things to own kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

ARTIKEL 4: ONLINE AANKOPEN

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:


iDEAL PayPal Bank transfer Bancontact / Mister CashMaestro Belfius KBC ING Home'Pay

Things to own is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

ARTIKEL 5: LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST *

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en in Nederland.

Foutief doorgeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de consument en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Behoudens anders omschreven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Klant. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoeding ten voordele van de consument, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. De goederen worden steeds geleverd bij de Klant binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. 

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Things to own.

Things to own kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed mogelijk te verpakken en zijn niet meer verantwoordelijk vanaf dat wij het pakket afleveren bij Bpost. 

ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Things to own. 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Things to own te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

ARTIKEL 7: HERROEPINGSRECHT

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Things to own.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Things to own – Bvba Chola, Avil Geerincklaan 2 te Zele, [email protected] via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Things to own heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Things to own, Avil Geerincklaan 2 te Zele. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken, indien deze verstreken is worden de goederen niet terugbetaald.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Things to own zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en het betaalde bedrag niet terug te betalen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Things to own alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Things to own op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen en dat Things to own het teruggestuurde pakket ontvangen, nagekeken en goedgekeurd heeft. Bij verkoopovereenkomsten kan Things to own wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Things to own geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Things to own betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

ARTIKEL 8: GARANTIE

Things to own garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

De garantietermijn van Things to own komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Things to own is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Things to own) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Things to own.

Ondanks onze strenge materiaal controles alvorens het pakketje te versturen kan het voorkomen dat sieraden defect arriveren of defect raken na verloop van dragen. Hieronder vind je overzichtelijk waar wij garantie op geven:

Sieraden:

Het is helaas onmogelijk om garantie te geven op verkleuring van sieraden. Hiernaast is het ons advies sieraden buiten bereik van vloeistoffen te houden. Verkleuring vindt plaats als sieraden in aanraking komen met o.a. crèmes & parfums of bij een verhoogde zuurgraad. Het advies is dus hier zorgvuldig mee om te gaan.

Mochten er onderdelen losraken door slijtage kan u deze eenvoudig thuis repareren met bijvooreeld tangetjes. 

Horloges:

Wij geven 6 weken garantie op de horloges van Ernest.

Wij geven 1 jaar garantie op het uurwerk van Phillipe constance.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen onmiddellijk na levering aan Things to own schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. 

 

ARTIKEL 9: KLANTENDIENST 

De klantendienst van Things to own is bereikbaar op het telefoonnummer +32 493 17 44 30, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres Avil Geerincklaan 2 te Zele. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

 

ARTIKEL 10: PRIVACY

De verantwoordelijke voor de verwerking, Things to own respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: uitbouw van ons klantenbestand en nieuwsbrieven via mail waarop u zich steeds kan uitschrijven.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Things to own, Avil geerincklaan 2 te Zele, [email protected], de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Things to own heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Things to own houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via [email protected]

 

ARTIKEL 11: GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

ARTIKEL 12: AANTASTING GELDIGHEID - NIET-VERZAKING

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Things to own om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 

ARTIKEL 13: BEWIJS

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

 

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillenDe Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan Things to own – Bvba Chola, Avil Geerincklaan 2 te Zele:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Ordernummer:

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) :

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.